Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Als gemeente Utrecht stonden we in 2019 voor de uitdaging een volgende stap te maken in het werken aan de opgaven in de stad. Samen met onze partners en in verbinding met de stad bekijken we per opgave welke rol de gemeente vervult. Medewerkers moeten daarvoor weten wat er speelt in de stad en verschillende rollen inzetten. We richten ons in de bedrijfsvoering niet meer alleen op de afzonderlijke onderdelen, maar steeds meer op het geheel. We stellen daarbij niet alleen de vraag of we de dingen goed doen, maar ook of we de goede dingen doen. Dat betekent dat maatwerk soms nodig is om het werken aan de opgaven mogelijk te maken.

In 2019 leverden we onze bijdrage onder andere door het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie op de digitale stad, waarin zowel nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en innovatie als scherpe kaders voor data-ethiek en informatieveiligheid worden beschreven. Daarnaast ontwikkelden we ons als organisatie door op belangrijke waarden als inclusie, diversiteit en integriteit. We maakten een begin met het aanpassen van de Planning & Controlcyclus naar een meer opgavegericht model. In deze paragraaf nemen we u daar verder mee.

Daarnaast zijn we ook aan de slag gegaan met een heroriëntatie op onze eigen rol als bedrijfsvoering. Met de bedrijfsvoering maken we de beweging:

  • Van blik op onderdelen naar zicht op totaal.
  • Van zicht op efficiency naar zicht op effectiviteit.
  • Van reactief naar proactief.
  • Van produceren Planning en Control producties naar continu weten, analyseren en acteren.
  • Van sturen op geld naar sturen op inhoud.

Om dit te realiseren hebben we de sturing op de bedrijfsvoering minder ingewikkeld gemaakt. Onder de naam Versterken Bedrijfsvoering hebben we de strategische, tactische en operationele niveau de verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen samengevoegd en de sturing hierop samengebracht in het Bedrijfsvoering en Strategie Netwerk. We richten ons niet meer alleen op efficiency en op wat er moet, maar we zorgen ervoor dat we echt een katalysator zijn in het werkend krijgen van het organiseren rond opgaven. Daarbij past een meer proactieve rol van bedrijfsvoerings-professionals, die gericht is op het faciliteren van de organisatie in het werken aan opgaven en op het continu zorgen voor de beschikbaarheid van de juiste informatie. Om aan deze doorontwikkeling te werken zijn in 2019 in alle bedrijfsvoeringsonderdelen transities opgestart en wordt er gewerkt aan een scherpe gezamenlijke agenda en een heldere en toepasbare bedrijfsvoeringsfilosofie.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28