Jaarstukken 2019

Bewoners en Bestuur

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden.

Initiatief gaven we ruimte en we vernieuwden het participatiebeleid. De bekendheid van het Initiatievenfonds nam toe van 25 naar 27% en het aantal initiatieven dat een bijdrage kreeg uit het Initiatievenfonds steeg van 1.230 naar 1.271. De belangrijkste veranderingen van het vernieuwde participatiebeleid zijn meer online participatie, nieuwe wijkplatforms en de participatieleidraad. Het percentage mensen dat participeerde om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden steeg van 19 naar 22%. De gemeenteraad bezocht alle wijken.

We werken aan de strategische opgaven van de stad door deze te verbinden aan (inter)nationale ontwikkelingen, lobby en positionering. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen staat centraal en deze koers versterken wij op relevante schaalniveaus. We creëren een podium voor ons verhaal. Ook staat Utrecht internationaal op de kaart als één van de meest competitieve regio’s van Europa. Dit leidt tot een positieve beeldvorming voor de vestiging van bedrijven en het aantrekken van talent naar onze stad.
Ook zet het Utrecht op de kaart als interessante stad voor het aanvragen van Europese subsidies. Deze subsidies dragen bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven. In 2019 hebben we samen met onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en RIVM meer subsidieaanvragen ingediend. Wij werkten samen met internationale organisaties aan het Partnerschap Luchtkwaliteit. Daarmee werken we met Europa aan oplossingen voor een gezondere luchtkwaliteit in de steden. In 2019 werkten wij mee aan negentien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Tien aanvragen zijn goedgekeurd (circa 75%). Voor zes aanvragen verwachten we de uitslag begin 2020.

Op het gebied van Publieksdienstverlening werkten we aan een betere dienstverlening waarin de Utrechter centraal staat. In 2019 opende we definitief het servicepunt aangevuld met dienstverlening vanuit DUO en SVB en Belastingdienst en maakte we het voor doven en slechthorende mogelijk om contact met ons op te nemen via de Teletolk. Ook brachten we de eerste paspoorten thuis bij inwoners en startte we met de eerste videogesprekken. Tot slot ondertekende we de Direct Duidelijk Deal en maakte grote stappen in het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

01-1-2-1

Nationaal en internationaal op de kaart

 -41

 -41

 0

 0

 0

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

 -2.222

 -2.328

 -2.591

 -2.272

 -2.550

01-2-1-1

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

 -524

 -512

 -501

 -395

 -412

Bewoners betrekken

 -16.801

 -17.328

 -18.310

 -17.671

 -18.366

01-3-1-1

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

 -1.582

 -2.253

 -2.893

 -4.101

 -2.665

Informatie aan bewoners

 -6.448

 -6.936

 -8.014

 -7.874

 -8.145

01-3-2-2

Publieksdienstverlening

 -1.580

 -1.508

 -1.295

 -1.181

 -1.110

01-3-2-3

Totaal

 -29.198

 -30.906

 -33.605

 -33.492

 -33.249

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28