Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000.000

Gecorrigeerde stand per
01-01-2019

31-12-2019

Relevante
mutatie (toename) voor EMU-saldo

Activa

(im) Materiële vaste activa

1.608.001

1.636.770

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

5.557

5.221

-336

Financiële vaste activa: Leningen

48.014

40.140

-7.874

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Totaal Vaste Activa

1.661.779

1.682.338

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

13.530

-25.095

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

558

1.110

Uitzettingen <1 jaar

118.870

146.012

27.142

Liquide middelen

30

9.003

8.973

Overlopende activa

93.753

47.876

-45.877

Totaal Vlottende Activa

226.741

178.906

Totaal Activa

1.888.520

1.861.244

-17.972

Toename relevante activa

Passiva

Eigen vermogen

633.060

662.422

Voorzieningen

96.504

76.743

Vaste schuld

892.472

892.201

-271

Totaal Vaste Passiva

1.622.036

1.631.366

Vlottende schuld

168.418

116.985

-51.433

Overlopende passiva

98.066

112.893

14.827

Totaal Vlottende Passiva

266.484

229.878

Totaal Passiva

1.888.520

1.861.244

-36.877

Toename relevante passiva

EMU-saldo

18.905

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28