Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Covid-19
Doordat het Coronavirus inmiddels Nederland bereikt heeft zijn landelijk verregaande maatregelen genomen om deze gezondheidscrisis te kunnen beheersen. Zowel het virus zelf als de landelijke beheersmaatregelen hebben grote impact op de samenleving en de economie. Deze impact werkt ook door in de begroting van de gemeente Utrecht. Momenteel maken we risico’s en kosten inzichtelijk die zich als gevolg van de crisis zullen voordoen vanaf boekjaar 2020. Deze inschattingen gebruiken we enerzijds om passende maatregelen te nemen waarmee de schade (zowel maatschappelijk als financieel) zo veel mogelijk beperkt wordt. Anderzijds dienen ze om de effecten van de Corona crisis te verwerken in bestuursrapportages en de programmabegroting 2021. Het is op dit moment te vroeg om uitspraken te doen over de financiële impact voor de gemeente Utrecht.

Risicomanagement
Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Voordat we uitvoeriger ingaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het weerstandsvermogen zoals berekend voor de jaarstukken 2019:

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

   =

67.678

    =

1,05

Benodigde weerstandscapaciteit

64.467

Hieruit blijkt dat de weerstandsfactor uitkomt op 1,05. Het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is afgerond 3,2 miljoen euro. Ten opzichte van de stand bij de programmabegroting 2020 is de beschikbare weerstandscapaciteit nagenoeg gelijk gebleven en de benodigde weerstandscapaciteit is gestegen met 0,6 miljoen euro. Verderop in deze paragraaf worden deze mutaties nader toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28