Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Reserves

 

x € 1.000

Stand
31-12-2018

correctie begin balans
2019

B&D
voorstellen
2018

Stand
1-1-2019

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Stand
31-12-2019

Algemene Reserves

57.047

57.047

1.173

470

57.750

Algemene Dekkingsreserves

42.888

21.081

6.218

70.187

53.734

54.315

69.606

Algemene reserve

99.935

21.081

6.218

127.234

54.907

54.785

127.356

Bewoners en Bestuur

44

44

88

88

Stedelijke ontwikkeling

91.862

-13.389

17.537

96.010

18.008

51.330

62.688

Duurzaamheid

8.835

3.833

12.668

600

12.068

Bereikbaarheid

31.345

-2.709

28.636

13.388

20.066

21.958

Openbare ruimte en groen

16.111

5.061

21.172

8.266

12.906

Economie

1.765

-521

1.244

570

674

Werk en Inkomen

5.397

-1.892

3.505

1.250

2.255

Onderwijs

19.886

2.304

22.190

3.750

10.039

15.901

Maatschappelijke Ondersteuning

2.155

2.155

500

1.655

Veiligheid

173

173

173

Cultuur

800

800

2

200

603

Sport

3.314

-2.618

696

49

745

Utrechts Vastgoed

4.654

-843

3.811

1.030

813

4.027

Algemene middelen

18.408

-3.241

15.167

4.120

11.047

Overhead

6.534

-2.553

3.981

3.981

Vaste activa reserve

290.277

3.253

293.530

21.467

13.000

   301.997

Totaal bestemmingsreserve

501.560

-16.007

20.273

505.826

57.693

110.753

452.766

Totaal reserves

601.495

5.074

26.491

633.061

112.600

165.538

580.122

1) In het jaar 2018 was een deel van de reserve vaste activa ondergebracht in Programma Vastgoed. Met ingang van 2019 wordt deze reserve verantwoord onder Reserves ten bate van vaste activa. De boekwaarde per 31 december 2018 van deze reserves ad 0,124 miljoen euro is hierop aangepast.

x € 1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2019

Werkelijke
mutatie
2019

Saldo
31-12-2019

Reeds
verplicht
31-12-2019

Niet verplicht
deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

88

0

88

0

88

0

Stedelijke Ontwikkeling

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

900

-900

0

0

0

0

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

0

12.993

0

12.993

0

12.993

0

Woonfonds

0

1.934

-455

1.479

0

1.479

0

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

0

5.981

0

5.981

0

5.981

0

Archeologisch opgravingen

0

493

0

493

0

493

0

Revolverend fonds woningrenovatie

0

762

0

762

0

762

0

Domplein 13

31-12-26

280

-40

240

0

240

0

Reserve grondexploitatie

0

48.442

-33.157

15.285

0

15.285

0

Investeringsimpuls RSU

0

12.357

6.290

18.647

0

18.647

0

Reserve taakstelling inkoop LR

31-12-22

8.802

-2.159

6.643

6.643

0

0

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

165

0

165

165

0

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

3.187

-600

2.587

0

2.587

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

5.050

0

5.050

0

5.050

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

3.428

0

3.428

0

3.428

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

818

0

818

0

818

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

21.048

-4.523

16.525

0

16.525

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

5.673

-1.524

4.149

0

4.149

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.915

-631

1.284

0

1.284

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

9.009

-5.000

4.009

0

4.009

0

Ophaaldienst

31-12-50

5.770

0

5.770

0

5.770

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

4.327

-1.300

3.027

298

2.729

0

Meerjaren Groen programma

31-12-30

2.066

-1.966

100

0

100

0

Reserve Grondbank

0

0

0

0

0

0

0

Economie

Cofinanciering Pieken

0

258

0

258

0

258

0

Toeristische stadspromotie

0

286

0

286

0

286

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-20

700

-570

130

130

0

0

Werk en Inkomen

Werk en inkomen

31-12-50

1.046

-250

796

380

416

0

Revolverend fonds Werk en Inkomen

31-12-99

1.903

-1.000

903

903

0

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

556

0

556

542

0

14

Onderwijs

Stroyenborchdreef brand

31-12-19

0

0

0

0

0

0

Masterplan voortgezet onderwijs

12-12-50

524

-524

0

0

0

0

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

0

277

0

277

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

3.325

0

3.325

0

3.325

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

770

-54

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

10.792

-1.414

9.378

0

9.378

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

4.521

-4.296

225

0

0

225

Ondersteuning op maat

Plan van aanpak MO

31-12-50

2.155.000

0

2.155.000

0

2.155.000

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

173

0

173

0

173

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

700

-198

502

0

502

0

Samenleven en Sport

Grasmat Zoudenbalch

01-09-20

696.364

0

696.364

0

696.364

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-99

3.810

-174

3.636

0

3.636

0

Energieneutraal Kernvastgoed

0

0

0

0

0

0

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

9.927

0

9.927

0

9.927

0

MCV / Muziekpaleis

01-01-19

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

5.120

-4.000

1.120

0

1.120

0

Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009

01-01-19

119

-119

0

0

0

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

2.099

0

2.099

0

2.099

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

1.882

0

1.882

0

1.882

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

57.047

703

57.750

0

57.750

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

70.187

-581

69.606

0

69.606

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

293.530

8.467

301.997

0

301.997

0

Structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Vaste activareserve

0

0

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28