Jaarstukken 2019

Economie

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In 2019 ging het goed met de Utrechtse economie. Wederom werd Utrecht opnieuw uitgeroepen tot één van de meest competitieve regio’s in Europa. Toch zagen we zeker op middellange termijn ook uitdagingen. Onder andere door de groei van het aantal inwoners, de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar werk én de verandering van werk en werkzaamheden door bijvoorbeeld digitalisering. Toekomstbestendige banen vragen een andere kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Met name in de vier marktgroepen die nu en in de toekomst veel banen bieden in Utrecht: IT en digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en de bouw en energietransitie.

In 2019 brachten we daarom de focus van de opgave ‘Werk voor iedereen’ steeds verder aan in ons beleid én werkzaamheden. Dit deden we vanuit verschillende programma’s, zoals Economie, Werk & Inkomen en Onderwijs (zie ook de verantwoording in de programma’s Werk en Inkomen en Onderwijs). Daarom hebben we het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt opengesteld, waarmee we samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en andere betrokken werkten aan deals om deze beweging te ondersteunen.

Met de groei van het aantal inwoners de komende jaren, stijgt ook de vraag naar werk én werkplekken binnen de bestaande stad. We gaven dan ook samen met de regiogemeenten in 2019 de opdracht voor het uitvoeren van een grootschalig onderzoek om te zoeken naar de potentiële plekken voor deze benodigde groei van de werkgelegenheid binnen de bestaande stad. Daarnaast moest dit onderzoek ook aangeven welke instrumenten voor deze inbreiding van werkplekken ingezet kunnen worden

Om een goed vestigingsklimaat te behouden, is het belangrijk dat er voldoende investeringsmiddelen zijn voor groeiende, innovatieve en bij Utrecht passende bedrijven. We werkten daarom mee aan de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Een toekomstbestendige Utrechtse economie vraagt ook om voldoende voorzieningen passend bij een groeiende toekomstbestendige stad. Daarom hielden we continue een vinger aan de pols, zodat we gebiedsgericht maatregelen kunnen nemen. Voor een goede balans deden we dit in samenhang met de andere gebiedsgerichte opgaven en programma’s.

Uiteraard deden we dit niet als gemeente Utrecht alleen. We werkten hieraan samen met onze partners in de stad en regio, zoals de Economic Board Utrecht (EBU), U16, provincie Utrecht, Utrecht Marketing, kennispartners, ondernemersverenigingen etc.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

De verplichte indicatoren BBV voor het programma Economie waren Functiemenging , Bruto gemeentelijk product en vestigingen van bedrijven. De cijfers hiervan worden echter niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG. Deze cijfers waren de basis voor deze verplichte indicatoren. Vandaar dat deze indicatoren vooralsnog hier niet meer worden meegenomen.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

 -8.642

 -8.146

 -9.468

 -9.432

 -9.191

Toerisme en evenementen

 -2.378

 -2.035

 -2.583

 -2.379

 -38

17-1-2-1

17-1-3-1

Werkgelegenheid

 -3.883

 -2.859

 -2.831

 -2.174

 -2.892

Totaal

 -14.902

 -13.041

 -14.882

 -13.986

 -12.121

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28