Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

De Gemeente Utrecht krijgt voor diverse doeleinden aanvullende rijksmiddelen. Deze middelen worden verantwoord per doelstelling via de Single Information Single Audit (SiSa) bijlage. Deze jaarlijkse bijlage is bedoelt zowel als tussentijdse verantwoording als ook voor de eindverantwoording. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de SiSa verantwoording. De diverse ministeries blijven verantwoordelijk voor de regelingen, zowel in uitvoering als in verantwoording. In de huidige bijlage zitten een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

  • C12 Nieuwe Sleutel Projecten – betreft een afwikkeling van Ruimtelijke Ordening projecten vanuit het verleden.
    Deze regeling was voorheen bekend als zijnde regeling E12.
  • E13 Slimme laadpleinen – betreft een nieuwe regeling voor het plaatsen van laadpalen voor voertuigen.
    Dit is een nieuwe regeling met ingang van 2019.
  • H4 Specifieke uitkering sport - Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van deze regeling.

De Sisa verantwoording richting het Rijk vind niet plaats via deze jaarverantwoording, maar via een separate aanlevering van de bijlage en bijbehorende stukken aan het CBS.Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28