Jaarstukken 2019

Bijlagen

Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Titel

Nr

Tekst

Planning/Stand van zaken

1. Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen Publicatiedatum: 23 november 2017

1.1

Te zorgen voor een betere samenwerking tussen het zorgkantoor Zilveren Kruis, de zorgverzekeraars en de gemeente in het belang van inwoners van Utrecht met een ernstige beperking, en daarbij als gemeente stevig de regie te nemen.

We hebben zeer frequent overleg  met Zilveren Kruis en werken op veel terreinen goed met hen samen. Zie ook de Raadsbrief speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht de dato . Wij hebben onder andere afspraken over het verbinden van de cliëntondersteuning en betere informatievoorziening voor ouderen en mantelzorgers. Daarnaast zijn wij met Zilveren Kruis in gesprek over voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. In deze samenwerking  zijn wij en de andere partijen gelijkwaardige partners.

1.2

Te zorgen voor betere en meer geïntegreerde informatievoorziening per wijk aan inwoners met een beperking en mantelzorgers.

Dit is expliciet opgenomen in de opdracht Informatie, Advies en Onafhankelijk Cliëntondersteuning, die voor de subsidieperiode 2019-2024 is gegund aan U-Centraal.

1.3

Na te gaan hoe de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met een ernstige beperking verbeterd kan worden.

Dit heeft onze continue aandacht. Door inzet van respijtzorg en hierop pilots in te zetten. Daarnaast vragen wij buurtteams en het steunpunt mantelzorg hier extra aandacht aan te besteden. Verder denken wij actief mee met de landelijke opgave om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.

1.4

Na te gaan hoe de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking kan worden vergroot.

Agenda en Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk ' en Nadere regels Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht. Wordt medio maart in commissie M&S besproken.

1.5

Bij het ontwikkelen van beleid voor de woningmarkt en de openbare ruimte te anticiperen op het sterk groeiende aantal ouderen en mensen met een beperking in Utrecht en stevig in te zetten op een toegankelijke stad.

Raadsbrief speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht de dato 25-11-2019 en Agenda en Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk'

1.6

In overleg met de samenwerkingspartners in de zorg een proactief en sluitend aanbod bij belangrijke levensgebeurtenissen te ontwikkelen.

Raadsbrief speerpunten en ambities voor ouderen in Utrecht de dato 25-11-2019 en Agenda en Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk'

1.7

Het preventieve beleid verder te ontwikkelen om de zelfredzaamheid van inwoners met ernstige beperkingen in de toekomst te vergroten, en dit te richten op het voorkomen van een gebrek aan sport en bewegen, eenzaamheid en schulden.

Utrechts sportakkoord: onderdeel inclusief Sporten en Bewegen. Utrechtse Aanpak eenzaamheid - routes naar verbinding en Actieagenda Utrechters schuldenvrij (maart 2019) Gezondheidsnota Volksgezondheid.

1.8

Af te wegen of en wanneer de overige verbeteropties uit de hoofdstukken 3 tot en met 9 bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van het beleid op die terreinen.

Zie plan van aanpak Langer Zelfstandig thuis.

1.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Zie plan van aanpak Langer Zelfstandig thuis. In de reguliere rapportages van de betreffende afdelingen. Waaronder de voortgangsrapportage Wmo.

3. Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed
Publicatiedatum: 24 mei 2018

3.1

Een beperktere en onderling samenhangende set doelen te formuleren die de raad
wil realiseren als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Daarbij vast te leggen welke indicatoren of evaluatiecriteria gebruikt zullen worden om de mate van
doelbereiking te volgen en in welk document daarover zal worden gerapporteerd. En de doelen en indicatoren zo concreet mogelijk te formuleren en zo spoedig mogelijk een nulmeting op de belangrijkste doelen en daarbij bijbehorende indicatoren uit te voeren.

Een voorstel voor beperkte set (hoofd)doelen voor het vastgoed, alsmede een aanpassing van de doelenboom van het programma Vastgoed, wordt in het Meerjarig Perspectief Utrechts Vastgoed 2020 (MPUV) gepresenteerd.

3.2

Breng in de programmabegroting en jaarstukken in elk geval de doelen en indicatoren onder die direct van invloed zijn op de financiële staat van het program ma.

Zie MPUV 2019 financieel overzicht

3.3

Maak een consistente keuze over de wijze waarop de kosten van vastgoed opgenomen worden in de programmabegroting.

Zie MPUV 2019 financieel overzicht

3.4

Leg in de beleidsnota over vastgoed (Kaderbrief of Kadernota vastgoed) vast in welk document over welke doelen gerapporteerd zal worden.

Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2020 worden afgerond met een voorstel aan de raad.

3.5

Verbeter de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie in het MPUVen de aansluiting van de informatie in het MPUV bij de programma's in de programmabegroting. Rapporteer in het MPUV meer over de stand van zaken ten opzichte van doelen en minder over afzonderlijk uitvoeringsmaatregelen.

De eerste stappen hiertoe zijn gezet in het MPUV 2019. In de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden. Het MPUV 2020 is daarin de eerstvolgende stap.

3.6

Breng de administratie van gemeentelijk vastgoed verder op orde zodat eenvoudiger gerapporteerd kan worden over doelbereiking.

Dit wordt momenteel opgepakt. De stand van zaken wordt gerapporteerd in het MPUV 2020.

3.7

Specificeer in welke gevallen of over welke onderwerpen de raad voorafgaand aan beslissingen door het college geInformeerd of geraadpleegd moet worden.

Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal 2020 worden afgerond met een voorstel aan de raad.

3.8

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

In het MPUV 2020 zal voortgang worden gerapporteerd.

4 Daklozenopvang: knel in de keten
Publicatiedatum: 24 mei 2018

4.1

Te zorgen voor genoeg capaciteit en meer expertise bij het Stadsteam Herstel, zodat zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze structureel nodig is.

Extra formatie is structureel geworden  in de uitvraag die binnenkort wordt gepubliceerd voor de subsidieperiode 2021 - 2025. In deze uitvraag Basiszorg daklozen wordt ook toegewerkt naar één organisatie voor volwassen en jongvolwassen daklozen.

4.2

De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over cliënten in de keten van opvang en zorg beschikbaar komt.

Kris gaat over naar ZorgNed, en daarbij uitgebreid met jonge daklozen. Er wordt nog steeds gewerkt om de verschillende informatiebronnen meer op elkaar af te stemmen, zodat onderlinge vergelijking meer betrouwbare informatie levert.

4.3

Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van deVNG blijft verlopen.

In het najaar 2019 bleek de capaciteit onvoldoende en is besloten (tijdelijk) extra capaciteit op de Stadsbrug te creëren. Het groeiend aantal daklozen is een landelijke trend. De G4 hebben daarop in het najaar 2019 een brandbrief naar het Rijk gestuurd. Uitgangspunt is dat de oplossing niet zit  in structurele uitbreiding van opvangcapaciteit, maar in snellere doorstroming naar woonplek met passende ondersteuning. VWS heeft de groei van het aantal daklozen in Nederland serieus opgepakt en gemeenten uitgenodigd plannen in te dienen. Om de stagnatie die nu in de keten zit op te lossen, heeft Utrecht een plan  bij VWS ingediend voor een living lab 'Eerst een (t)huis' om gedurende twee jaar 200 extra woonplekken in de regio te creëren zodat mensen uit kunnen stromen. Wij wachten nog op reactie van VWS, deze wordt rond de zomer verwacht.

4.4

Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.

Loopt, door de huidige druk op de daklozenopvang is dit wel een uitdaging.

4.5

Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen.

Blijft een knelpunt, zie 4.3.

4.6

Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.

Zie Plan van Aanpak Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen, d.d. juli 2019. Ook zijn er afspraken gemaakt met de regiogemeenten.

4.7

Te zorgen voor adequate begeleiding en nazorg aan daklozen die na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen, waarbij de aard en duur mede afhankelijk is van de mate van zelfredzaamheid op verschillende levensterreinen. Alert te zijn op het risico dat als begeleiding te snel stopt, mensen die opnieuw in de problemen komen, uit beeld raken en terugvallen in herhaalde dakloosheid

Het tienpuntenplan is opgeleverd en dit wordt nu verder uitgewerkt in de praktijk. Bovendien wordt er extra scholing ontwikkeld voor thuis in de wijk voor professionals zodat er in de begeleiding meer nadruk komt te liggen op de landing en het opbouwen van netwerk in de wijk. Voor financiën is er al een dergelijke scholing voor professionals namelijk budgetvaardig. Ook willen de ketenpartijen samen een schakelpunt oprichten om mensen voor te bereiden op de overgang naar de wijk inclusief een gesprek met een ervaringsdeskundige.

4.8

Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen gemeentelijke dienstverlening wordt belicht.

Notitie Kwaliteit en toezicht in de Wmo is opgenomen in de Voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda Wmo 2019.

4.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Voortgang is toegelicht in de Raadsbrief daklozenopvang 14-2-2020 en in de jaarlijkse Voortgangsrapportages en Uitvoeringsagenda die in het voorjaar naar de raad worden gestuurd.

5 Rapport Uithoflijn "Samen sturen"
Publicatiedatum: 4 december 2018 (update 3 september 2019

5.1

Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van het Beheerkader voor projecten. Het Beheerkader grote projecten wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek Professionaliseringskansen beheersing grote projecten.

5.2

Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beInvloeden.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, en waarin onder andere een ramingskader wordt opgenomen .

5.3

Aan het begin van een groot project het gekozen besturingsmodel eenduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, waarin kaders voor raming, planning en scopevaststelling en- wijziging.

5.4

Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Aileen zo kunnen 'checks and balances' gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijke verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede
informatievoorziening is geborgd en volledige integrale besluiten genomen kunnen worden.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, waarin vaststelling van organisatie en gouvernance

5.5

Het gekozen sturingsmodel ‘samen sturen' consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de teste voor het project'-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico's van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico's van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, waarin vaststelling van organisatie en gouvernance

5.6

Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen vvordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en
aanbevelingen actief te bewaken.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, waarin vaststelling van organisatie en gouvernance , omgevings- en raakvlakkenmanagement

5.7

Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten, waarin vaststelling van organisatie en gouvernance , omgevings- en raakvlakkenmanagement

5.8

Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico's aan de Raad.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten waarin ook de rol van concerncontrol wordt vastgelegd.

5.9

Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt,
zodat ook op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de voortgang van het groot project (conform beslispunt 6).

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten.

5.10

Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat deze aanbeveling wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling geeft aan dat er voor elk project een basisrapportage wordt opgesteld en afspraken worden vastgelegd over de frequentie en het tijdstip van verschijnen van de voortgangsrapportages.

5.11

Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatie-voorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.

De raad heeft een plan van aanpak ontvangen waarin is aangegeven dat de informatievoorziening wordt meegenomen in de uitwerking van de Regeling Risicovolle Projecten. De Regeling betreft een onderdeel van het Beheerkader grote projecten zoals dat in de organisatie wordt opgesteld als vervolg op het onderzoek professionaliseringskansen beheersing grote projecten.

6 Werken aan perspectief
Publicatiedatum: 26 maart 2019

6.1

De effectiviteit van het beleid voor werk en activering in samenwerking met de partners te analyseren.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.2A

Een kadernota Werk en activering op te stellen waarin de verbinding wordt gelegd met de huidige kenmerken van het bestand, de interne en externe dienstverlening en de actuele economische omstandigheden.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.2C

De raad vroegtijdig te betrekken in het proces bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Werk en activering.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.3A

Het inzicht in kenmerken als gezondheid, werkervaring en leef- en inkomenssituatie te verbeteren zodat de aansluiting op het aanbod verbetert. Ook het inzicht in de taalvaardigheid dient verder verbeterd te worden.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.3B

Een intensievere aanpak van taalachterstanden te ontwikkelen ter bevordering van maatschappelijke participatie.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.4A

In de dienstverlening nadrukkelijker rekening te houden met de veranderde persoonlijke situatie en wensen van de uitkeringsgerechtigden.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.4B

De huidige omstandigheden te gebruiken om samen met werkgevers meer passende werkplekken te creëren.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.5A

De interne en externe samenwerking te intensiveren door het inzicht in elkaars rollen en taken te vergroten, en blijvend te investeren in bekendheid van elkaars aanbod.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.5B

De verschillende passende ondersteuningstrajecten gezamenlijk met de buurtteams en andere samenwerkingspartners verder uit te werken en als gemeente de regie te voeren over het totale traject.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.6

De dienstverlening aan en communicatie met uitkeringsgerechtigden in de
arrangementen 3 en 4 te verbeteren door de kennis van het personeel over veel voorkomende problematieken te vergroten en meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie en individuele zorgvraag.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.7A

De informatievoorziening aan de raad — in combinatie met de nieuwe kadernota Werk en activering — opnieuw in te richten, zodat de informatie van WenI en MO goed op elkaar en op de beoogde prestaties en effecten van het nieuwe werk- en
activeringsbeleid is afgestemd.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.7B

In samenspraak met de raad en samenwerkingspartners vast te stellen welke indicatoren nodig en realiseerbaar zijn om de effecten en prestaties van het nieuwe werk- en activeringsbeleid te kunnen beoordelen.

Zoals in raadsbrief 'Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief' van 15 juli 2019 aangekondigd, wordt de raad medio 2020 geïnformeerd over de voortgang via een raadsbrief

6.8

De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en over de voortgang daarin.

Is afgehandeld met de raadsbrief d.d. 15 juli 2019.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28