Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

  • kasstromen uit operationele activiteiten
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten en
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Uitkomst
2019

Kasstromen uit operationele activiteiten:

Exploitatieresultaat voor bestemming

29.362

Aanpassing voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen

57.417

Mutatie voorzieningen

-19.761

Mutatie vaste schulden (excl. leningen OG)

4.752

Totaal aanpassingen

42.408

Voorraden en onderhanden werk

38.073

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)

-27.142

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank)

5.275

Overlopende activa

45.877

Overlopende passiva

14.827

Totaal mutatie werkkapitaal

38.837

Kasstroom uit operationele activiteiten

148.680

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Investeringen

-117.073

Desinvesteringen en bijdragen derden

30.887

Totaal investeringen/desinvesteringen

-86.186

Verstrekking leningen UG (woningcorp. en verbonden partijen)

0

Aflossing leningen UG (woningcorp. en verbonden partijen)

0

Verstrekking overige leningen UG en uitzettingen > 1 jaar

-50

Aflossing overige leningen UG en uitzettingen > 1 jaar

7.924

Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen

7.874

Mutatie kapitaalverstrekkingen

336

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-77.976

Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Mutatie kortlopende leningen

-56.000

Aangetrokken leningen OG

85.000

Aflossingen leningen OG

-90.023

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-61.023

Mutatie geldmiddelen

9.681

Saldo liquide middelen per 1 januari 2019

-678

Saldo liquide middelen per 31 december 2019

9.003

Mutatie geldmiddelen

9.681

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28