Jaarstukken 2019

Werk en Inkomen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Utrechters die tijdelijk niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen, worden ondersteund.

We sluiten het jaar 2019 af met 9.366 huishoudens in de bijstand. De prognose voor eind 2019 was vastgesteld op 9.400 huishoudens en hiermee is ons bestand in totaal met 534 huishoudens gedaald.

Bij Werk en Inkomen is onze dienstverlening erop gericht om mensen te ondersteunen en te laten werken naar vermogen. De afgelopen jaren constateren we dat de groep die deze ondersteuning nodig heeft, gevarieerder wordt. Gemiddeld genomen neemt de complexiteit van de hulpvragen toe en is de gemiddelde afstand van bijstandsgerechtigden tot de arbeidsmarkt groter. Het bestand in arrangement 1 is in verhouding afgenomen en het bestand in arrangement 4 is in verhouding groter geworden.

De afgelopen periode is tegelijkertijd ons totale bestand fors afgenomen. Deze verkleining en verzwaring van het bijstandsbestand maakt de eerder gestelde ambities op uitstroom van bijstandsgerechtigden (1.450) richting werk ambitieus. In 2019 zijn 1.146 personen uitgestroomd naar werk. Om extra kracht en inzet bij deze ambitie te zetten is eind 2019 de actieagenda Werkbeweging vastgesteld. Met deze actieagenda ligt de focus onder andere op intensivering van de dienstverlening en het creëren van extra deeltijdbanen.

Eind 2019 is ook het onderzoek Weten wat werkt na een periode van 1,5 jaar afgerond. Het onderzoek zelf is voorspoedig verlopen met veel deelnemers en een hoge respons op de vragenlijsten.

Om schulden te voorkomen en Utrechters met schulden zo goed mogelijk te ondersteunen is de actieagenda Utrechters Schuldenvrij vastgesteld. Met de uitvoering van deze actieagenda is een intensieve start gemaakt in de aanpak van schuldenproblematiek door onder andere focus op preventie en vroegsignalering, het stimuleren van maatwerk en het bespreekbaar maken van geldzorgen.

Ook is in 2019 het U-pas gebruik verder gestimuleerd. Zo kunnen meer gezinnen in aanmerking komen voor een U-pas en zijn diverse maximumbedragen binnen het aanbod verhoogd. Tot slot is het U-pas kindbudget verhoogd, zodat meer kinderen hebben kunnen deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Banen *)

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

934,7

960,5

-

Netto arbeidsparticipatie**

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

70,6%

72,6%

73,3%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

51,4

49,4

47,2

Werkloze jongeren ***

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

-

-

-

Lopende reïntegratie voorzieningen ****

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

7,3

8,2

-

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2018 waren er 261.420 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De leeftijdscategorie was oorspronkelijk tot 64 jaar, na een ophoging tot 65 jaar is deze nu aangepast tot 74 jaar. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

**Dit zijn cijfers 2019, kwartaal 3.

***De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd in de reeks ‘Databoek Kinderen in Tel’. Dit wordt samengesteld door onder andere het Verwey Jonker Instituut. Het is onbekend wanneer de gegevens over 2016, 2017, 2018 en 2019 beschikbaar komen. De meest recente data gaan over 2015 en zijn in februari 2018 gepubliceerd.

****De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. De meest recente gegevens zijn van 2018 kwartaal 2. De leeftijdsgroep is uitgebreid en is nu 15-74 jaar.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

 -677

 -391

 -645

 -613

 -645

Re-integratie

 -19.660

 -17.363

 -21.234

 -19.808

 -25.933

06-2-1-1

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

 -20.588

 -21.036

 -20.761

 -20.763

 -19.659

Verstrekken bijstand

 -19.551

 -21.607

 -19.482

 -16.757

 -18.752

06-3-1-1

06-3-2-1

Armoedebestrijding

 -23.547

 -21.947

 -25.353

 -23.938

 -27.189

Totaal

 -84.023

 -82.345

 -87.475

 -81.879

 -92.177

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28