Jaarstukken 2019

Openbare Ruimte en Groen

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht willen we voor én met onze bewoners, de bezoekers van onze stad en ondernemers, een openbare ruimte die leefbaar, veilig, groen, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan gezond stedelijk leven. Wat wij nastreven is een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om die te gebruiken en om van te genieten.

Het is dan ook belangrijk dat we de openbare ruimte goed beheren en onderhouden, zodat de kwaliteit van de openbare ruimt op peil blijft, zeker met de groei van het aantal inwoners. Dat betekent onder meer dat de openbare ruimte veilig moet zijn, zodat iedereen die kan gebruiken zonder risico. En onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte moeten gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn: een brug die open en dicht kan voor het verkeer op de weg en het water. Het is belangrijk om onze kapitaalgoederen op het juiste moment te onderhouden of vervangen. Daarom willen we een goed beeld hebben van de staat van het onderhoud en stellen we prioriteiten. Bij groot onderhoud kijken we of we dit kunnen combineren met projecten uit andere programma’s op het gebied van vergroenen, verduurzamen en inspelen op klimaatverandering.

We willen ook dat de openbare ruimte groen is en uitnodigt tot ontmoeten. We zorgen ervoor dat de stad schoon is en het groen goed onderhouden. We dringen het zwerfafval verder terug, zodat de bewonerstevredenheid hierover stijgt. Een extern bureau laten we regelmatig beoordelen of we de normen op het gebied van schoon en groen halen. Betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bezoekers is hierbij onmisbaar. We willen de betrokkenheid van deze groepen verder vergroten.

Onze inwoners en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte door middel van zelfbeheer. Ook kan iedereen door meldingen via internet of het Klant Contact Center aangeven als iets niet goed werkt in de openbare ruimte; van een kapot licht tot een losliggende stoeptegel. Een van onze medewerkers pakt dit dan op.

Met het Nieuwe Inzamelen willen we door bronscheiding, meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval. We stimuleren Utrechters om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container belandt of elders in de openbare ruimte.

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad. We ontwikkelen de stad daarom vanuit het principe ‘Groen, tenzij’. Daarbij zoeken we ruimte voor nieuw groen, soms op creatieve locaties zoals op de daken van bushokjes, waarvoor we een European Bee Award hebben ontvangen.
Bij het aanleggen en verbeteren van groen geven we prioriteit aan de ontwikkeling van groen in de groenarme buurten en aan groen dat bijdraagt aan gezondheid en klimaatadaptatie. Dit doen we bijvoorbeeld bij de aanleg en verbetering van groenblauwe verbindingen.

Investeren in groen doen we niet alleen. We creëren samen met inwoners en bedrijven zogenaamde groene ommetjes en we planten extra bomen. We bieden ruimte en ondersteuning aan inwoners en bedrijven die samen openbare stadstuinen en andere groene plekken zelf willen beheren.

Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. Groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan. We willen voldoende koele plekken in de openbare ruimte creëren. Groen speelt ook een grote rol bij het inzamelen en verwerken van het hemel- en grondwater. We streven naar oppervlaktewater dat aantrekkelijk is voor bewoners en gebruikers en geschikt is voor de functie waarvoor het bedoeld is. Daarnaast streven we naar een openbare ruimte en een rioleringssysteem die bestand zijn tegen extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat, zoals hevige neerslag en/of langdurige droogte. Een groot deel van het gemeentelijk oppervlak is niet in eigendom van de gemeente. Daarom stimuleren we via onze campagne Waterproof030 ook andere eigenaren om verharding terug te dringen, groen toe te voegen en zo hun eigendom hemelwaterbestendig in te richten.

We willen van Utrecht een beweegvriendelijke stad met voldoende groen, water, verblijfs- en ontmoetingsplekken maken. Daarbij geven we uitvoering aan Motie 2018/219 ‘Nieuwe speelplekken Groen’. Om de gebruiksdruk in de recreatiegebieden op te vangen, investeren we extra in het beheer hiervan en bespreken we samen met regionale partners de mogelijkheden zodat het areaal gelijke tred houdt met de groei van de stad en regio. In 2019 hebben we een aantal nieuwe ambities toegevoegd aan ons dierenwelzijn, waardoor we extra stappen op dit gebied zetten.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

 -46.320

 -45.786

 -44.692

 -45.517

 -43.299

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

 9.419

 12.365

 9.800

 11.625

 9.725

05-1-2-1

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

 -14.143

 -13.856

 -14.845

 -14.874

 -15.208

Onderhouden van het groen

 -13.867

 -13.783

 -14.329

 -14.066

 -14.811

05-2-1-2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

 1.417

 1.005

 1.482

 1.040

 1.653

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

 -2.382

 -310

 -3.440

 -2.457

 -3.305

05-2-2-1

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

 -1.114

 -1.113

 -1.580

 -1.557

 -1.614

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

 -498

 -494

 -510

 -553

 -524

05-2-2-3

Het afval ophalen en de infrastructuur

 12.527

 12.283

 12.696

 9.583

 12.705

05-2-3-1

Totaal

 -54.961

 -49.689

 -55.418

 -56.775

 -54.678

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28