Jaarstukken 2019

Veiligheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld (link). Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. Dankzij het werk van velen is Utrecht afgelopen jaren veiliger geworden. Dat willen we graag zo houden.

We houden vast aan de basis op orde (wat al een ambitie op zich is gezien de druk op de politiecapaciteit) en de vier andere ambities: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’ en in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsprogramma’s die daarmee samenhangen, zoals het Handhavingsprogramma, het Programma Verkeersveiligheid, de Visie versterken sociale basis, de Transformatieagenda Wmo en zorg voor jeugd, de Regiokoers beschermd wonen en MO, het programma Utrecht zijn we Samen en de Regenboogagenda.

2018 was het laatste jaar van het vorige IVP. Het huidige IVP 2019 - 2022 is in de loop van 2019 vastgesteld door de Raad. Om deze reden zijn de doelen voor 2019 en verdere jaren niet opgenomen programmabegroting 2019. In de verantwoording over 2019 is zoveel mogelijk verantwoord zoals in de begroting was voorzien; waar nodig en mogelijk is verantwoord naar de doelstellingen uit het IVP 2019-2022. Een analyse van de cijfers die zijn opgenomen in de tabellen is te vinden in de tekst.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

 -2.399

 -2.411

 -2.632

 -2.639

 -2.714

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

 -7.122

 -7.103

 -7.447

 -7.488

 -7.771

09-1-2-1

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

 -4.273

 -4.194

 -4.481

 -3.956

 -4.740

Regie voeren op de integrale aanpak

 -2.014

 -1.942

 -2.630

 -2.632

 -2.856

09-1-4-1

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

 -3.779

 -3.839

 -3.053

 -4.915

 -3.146

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

 -27.462

 -27.463

 -29.094

 -28.560

 -29.358

09-2-2-1

Totaal

 -47.048

 -46.952

 -49.337

 -50.190

 -50.584

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de baten en lasten per prestatiedoelstelling. Bovenstaande prestatiedoelstellingen hebben betrekking op het totale programma Veiligheid.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28