Jaarstukken 2019

Bereikbaarheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

De stad Utrecht heeft een toenemende aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Deze groei vertaalt zich door naar een groeiende mobiliteitsvraag.

Ruimte is schaars, het wordt steeds drukker op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad en ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Steeds meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer, fiets en/of lopen. Dat past bij het duurzaam mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben. Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we primair voor deze vervoerswijzen die weinig ruimte innemen. Toch is een systeemsprong nodig: door de groei van de stad is alleen uitbouw van het huidige vervoerssysteem niet meer afdoende. Deze duurzame systeemsprong is een voorwaarde voor een gezonde doorgroei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals met de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt nagestreefd.

Aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem werken we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de stad en met andere overheden. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser zijn vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL. Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daardoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
(bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-73660.html
)

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

 -1.613

 -1.613

 -2.648

 -2.648

 889

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

 0

 0

 0

 0

 -3.843

04-1-1-4

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

 -2.804

 -2.394

 -2.510

 -2.295

 -4.431

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

 -1.344

 -8.431

 -3.733

 -3.522

 -5.758

04-1-2-2

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

 -14.325

 -10.490

 -15.460

 -15.098

 -24.291

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

 23.968

 24.550

 27.837

 29.206

 29.329

04-1-3-1

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

 -5.976

 -5.371

 -7.513

 -6.824

 -8.114

Totaal

 -2.094

 -3.750

 -4.026

 -1.181

 -16.219

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28