Jaarstukken 2019

Volksgezondheid

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

Met ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ streven we ernaar dat onze inwoners op een prettige, gezonde manier in deze stad kunnen wonen, werken en leven. Gezondheid benaderen wij hierin breed en positief. Gezondheid gaat namelijk om meer dan de afwezigheid van ziekte. Ook onderwerpen als het psychisch welbevinden, voldoende geld om rond te komen en sociale contacten zijn van invloed op de ervaren gezondheid. Naast het beschermen van de gezondheid zetten wij dan ook expliciet in op het bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters.

In het Utrechts Gezondheidsprofiel zagen wij dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechter. De levensverwachting is bijvoorbeeld hoog en het overgrote deel van de Utrechters geeft aan de eigen gezondheid als goed te ervaren. Toch geldt dit niet voor iedereen. Diverse bevolkingsgroepen zoals Utrechters met een opleiding tot en met vmbo niveau, jongeren en jongvolwassenen, eenoudergezinnen, Utrechters met een migratieachtergrond en ouderen vallen op. Voor hen bieden wij iets anders, meer of extra, passend bij hun behoeften. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die aandacht vragen. Zo dient de vaccinatiegraad op peil te worden gehouden en te worden verbeterd en mag de verdichting van de stad niet leiden tot een mindere kwaliteit van leven voor onze inwoners.

Het werken aan gezondheid is geen kwestie van een pilletje geven of mensen vertellen wat wel en niet goed voor hen is. Tal van (omgevings)- factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen. Ook is niet iedereen in staat te stoppen met gedrag waarvan zij best weten dat het niet gezond is. Weten is nog geen doen en stoppen met roken is een stuk lastiger wanneer iemand een grote geldschuld boven het hoofd hangt. In de uitvoering hebben wij dan ook aandacht voor deze achterliggende factoren van gezondheid. We doen dit samen met inwoners, professionals en vrijwilligers van maatschappelijke partners, ondernemers en kennisinstellingen in de wijken en buurten van Utrecht. Op deze manier benutten wij de kracht van onze stad en sluiten wij aan bij de behoeften van de Utrechter. Naast de partijen en inwoners die wij al regelmatig spreken, hebben wij dit jaar met het Gezondheidspact een extra impuls gegeven aan de samenwerking met de stad.


We maakten een volgende stap richting een gezonder Utrecht door het unaniem vaststellen door de gemeenteraad van de nieuwe nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor iedereen’. Deze kwam tot stand met veel verschillende collega’s, inwoners, partners en wetenschappers. Het opstellen ervan heeft nu al geleid tot meer bewustwording en initiatieven bij veel partijen om hun rol of verantwoordelijkheid te nemen voor het vergroten van de gezondheid van Utrechters.

Afbeelding kinderen springen over stenen met tekst: Gezondheid voor iedereen. Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023

In deze verantwoording laten we zien hoe we door het uitvoeren van de taken, thema’s en het werken in de wijk hebben bijgedragen aan de publieke waarde gezondheid.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

 -21.445

 -21.145

 -23.594

 -23.037

 -24.276

Totaal

 -21.445

 -21.145

 -23.594

 -23.037

 -24.276

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28