Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2019.

Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.
Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen 2015-2018.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

235

262

294

Demografische druk

%

CBS

38,0%

38,0%

37,7%

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

661

681

716

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

706

731

766

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU in 2019 was 7,161 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28