Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

                             x €1.000

Programma

Krediet

Autorisatie

Overschrijding

Rechtmatig

Onrechtmatig, telt niet mee

Bereikbaarheid

Westelijke Stadsboulevard

*

720

720

Openbare ruimte en groen

Vervangingsinvesteringen beheer openbare ruimte

*

761

761

Openbare ruimte en groen

Vervangingsinvesteringen ondergrondse containers

*

1.413

1.413

Onderwijs

Basisschool Rijnvliet (16 lokalen + VVE-lokaal + gymzaal)

*

1.338

1.338

Sport

Olympus 9-11

*

700

700

Vastgoed

Koningslaan 1a/3/5

*

141

141

Vastgoed

Energiebesparende maatregelen

*

565

565

Totaal

5.638

4.736

902

(*): Voor de bedragen verwijzen wij naar de geheime investeringsstaten bij de Verantwoording.

Conclusie begrotingscriterium Investeringen
Uit de investeringsstaat blijken een aantal overschrijdingen op de toegekende kredieten voor investeringen. Dit is in een aantal gevallen het gevolg van de wijze van presentatie van de kredieten (meerdere regels) en de toerekening van de kosten aan kredieten. Dit zal in de eerste bestuursrapportage bij elkaar worden gebracht. Daarnaast zijn er een aantal kredieten die in samenhang worden bezien en waar op totaalniveau geen overschrijding is. Voor deze overschrijdingen is dus krediet toegekend en beschikbaar en is geen sprake van een onrechtmatigheid. Ten aanzien van de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en de energiebesparende maatregelen binnen het programma vastgoed is er wel sprake van een overschrijding, maar is deze al eerder aan de raad gemeld respectievelijk had dit nog niet eerder gemeld kunnen worden. Deze overschrijdingen zijn formeel onrechtmatig, maar tellen niet mee in het oordeel van de accountant.
Zie verder hieronder voor een korte toelichting per project.

Toelichting
Westelijke Stadsboulevard: De voorbereiding van de werkzaamheden voor de Westelijke stadsboulevard heeft een paar maanden stilgelegen. Dit kwam omdat er gewacht moest worden op de uitkomsten van de Noordwest Studie. Hierdoor zijn de interne verrekeningen erbij in geschoten. Doordat de verrekeningen pas in 2020 gaan plaats vinden lijkt het erop dat het krediet in 2019 is overschreden, maar dat corrigeren we in 2020. Het gaat om de volgende correcties:

  • Er zijn kosten ten laste van het project Westelijke Stadsboulevard gebracht die eigenlijk buiten de scope van het project vallen en die dus nog verrekend moeten worden met andere (meerjarige) investeringsbudgetten.
  • Bijvoorbeeld op het gebied van dynamisch verkeersmanagement zijn kosten gemaakt die bij nader inzien niet direct bij het project Westelijke Stadsboulevard horen, maar op de hele stad betrekking hebben. Deze kosten moeten nog verrekend worden, hiervoor is binnen het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid de dekking geregeld.  

In de kadernota investeringen paragraaf 4.2.2. is een passage opgenomen over overschrijdingen van jaarschijven in investeringsbudgetten. De totale uitgaven blijven binnen het toegekende krediet van 6,1 miljoen euro als de verrekeningen in 2020 hebben plaats gevonden. Op grond daarvan gaan wij er van uit dat de uitgaven rechtmatig zijn.

Vervangingsinvesteringen beheer openbare ruimte: In de eerste Berap 2019, vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2019, hebben we het risico gemeld van de forse prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), zie hiervoor bladzijde 45 van het document Voorjaarsnota 2019 / Eerste Bestuursrapportage 2019. Mede naar aanleiding van de analyse op de realisatie van 2018. Omdat de kredieten naar aanleiding hiervan niet zijn opgehoogd, is de kredietoverschrijding formeel onrechtmatig, naar omdat dit tijdig aan de raad is gemeld, telt deze niet mee in het oordeel van de accountant.

Vervangingsinvesteringen ondergrondse containers: De vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen van ondergrondse containers worden totaal binnen de afvalstoffenheffing gedekt. In 2019 zijn er meer ondergrondse containers vervangen dan nieuw aangelegd. Je ziet dan ook in de cijfers dat de vervangingsinvesteringen met * zijn overschreden, maar de uitbreidingsinvesteringen van ondergrondse containers * lager zijn. Per saldo dus binnen de begroting gebleven.

Basisschool Rijnvliet: Voor dit project is op twee verschillende momenten autorisatie gevraagd. Deze autorisatie is abusievelijk verwerkt als twee aparte investeringen. Bij verrekening van beide kredieten is er per saldo geen sprake meer van een overschrijding. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 zal dit gecorrigeerd worden.

Olympus 9-11: Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is de in 2017 aangevraagde autorisatie voor deze investering abusievelijk vervallen. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 zal dit gecorrigeerd worden.

Koningslaan 1a/3/5: De overschrijding bij de vervangingsinvestering aan de Koningslaan is het gevolg van fiscale redenen en uitgebreidere werkzaamheden, zoals noodzakelijke asbestsanering aan het dak van de naastgelegen woning. Aangezien wij begin januari 2020 akkoord hebben gegeven voor het meerwerk kon deze overschrijding niet eerder worden gemeld.

Energiebesparende maatregelen: In het verleden is aparte autorisatie gevraagd voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen (vervangingsinvesteringen). Tegenover de bovenstaande overschrijding staat een onderbesteding op het krediet voor zonnepanelen en bandbreedte duurzaamheid. Bij verrekening van deze kredieten zijn de gerealiseerde kosten lager dan het totaal geautoriseerde bedrag.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28