Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

27.632

27.633

28.935

29.094

28.560

533

29.358

Totaal Lasten

27.632

27.633

28.935

29.094

28.560

533

29.358

Saldo baten en lasten

-27.632

-27.633

-28.935

-29.094

-28.560

533

-29.358

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

170

170

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-27.462

-27.463

-28.935

-29.094

-28.560

533

-29.358

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoering van activiteiten calamiteiten
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft in 2019 gelden teruggegeven aan de gemeente vanwege een bijstelling in de beheerpakketten met betrekking tot de brandweerpanden. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 0,274 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud, het beheer en ingebruikname van de brandweerpanden zijn in 2019 eveneens gunstiger uitgevallen dan vooraf begroot. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van 0,259 miljoen euro.

Verbonden Partijen

In 2019 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 25,659 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU. De verantwoording over 2019 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl .

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28