Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

97.997

97.832

102.027

99.927

108.266

8.339

99.865

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

4.115

4.122

4.752

4.626

5.309

683

4.626

13-3-1-1

Uitkering gemeentefonds

695.006

687.970

708.157

749.446

743.239

-6.207

773.060

13-4-1-1

Dividenden

2.796

2.938

1.296

1.346

2.478

1.132

1.346

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

660

4.132

545

545

2.417

1.872

430

13-7-1-1

Algemene stelposten

0

0

0

0

1.492

1.492

0

Totaal Baten

800.574

796.993

816.777

855.890

863.201

7.311

879.327

Lasten

13-10-1-1

Budgetstructuur Leidsche Rijn

-3.128

0

-1.063

-2.643

0

-2.643

-1.610

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

5.250

5.495

5.245

5.285

6.895

-1.609

5.367

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

282

315

283

285

315

-30

290

13-3-1-1

Uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

-2.000

2.000

0

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

-2.536

474

-3.735

-3.021

-876

-2.144

-3.816

13-7-1-1

Algemene stelposten

4.633

280

3.883

1.315

250

1.065

3.505

13-8-1-1

Onvoorzien

159

2

159

159

0

159

159

Totaal Lasten

4.659

6.566

4.773

1.380

4.583

-3.203

3.896

Saldo baten en lasten

795.915

790.427

812.004

854.510

858.618

4.108

875.431

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

28.274

28.274

17.824

43.806

43.806

0

16.873

Onttrekking reserves

45.721

45.721

48.185

47.995

47.995

0

64.900

Saldo na mutaties reserves

813.362

807.875

842.365

858.699

862.807

4.108

923.458

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28