Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Lasten

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

12.521

12.194

12.826

17.598

17.687

-89

13.730

Totaal Lasten

12.521

12.194

12.826

17.598

17.687

-89

13.730

Saldo baten en lasten

-12.521

-12.194

-12.826

-17.598

-17.687

-89

-13.730

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

4.296

4.296

0

0

Saldo na mutaties reserves

-12.521

-12.194

-12.826

-13.302

-13.391

-89

-13.730

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Op deze subdoelstelling zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28