Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

0

1

0

0

41

41

0

Totaal Baten

0

1

0

0

41

41

0

Lasten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

2.399

2.412

2.469

2.840

2.888

-48

2.714

Totaal Lasten

2.399

2.412

2.469

2.840

2.888

-48

2.714

Saldo baten en lasten

-2.399

-2.411

-2.469

-2.840

-2.847

-6

-2.714

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

208

208

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.399

-2.411

-2.469

-2.632

-2.639

-6

-2.714

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Aanpakken High Impact delicten

  • De gerealiseerde baten 2019 (0,041 miljoen euro) hebben betrekking op reeds ontvangen subsidiegelden voor het project Koersen en Kansen. Koersen en kansen is een pilot waarbij gekeken wordt naar re-integratie voor kortgestraften. De pilot is gestart in 2019 en wordt in 2020 voortgezet.
  • De gerealiseerde lasten 2019 zijn conform begroting en behoeft geen verdere toelichting.
  • De aan de reserve onttrokken incidentele middelen zijn ingezet ten behoeve van activiteiten rondom weerbaar bestuur en cybersecurity (0,208 miljoen euro).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28