Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Lasten

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

2.518

2.175

2.688

2.683

2.479

203

38

Totaal Lasten

2.518

2.175

2.688

2.683

2.479

203

38

Saldo baten en lasten

-2.518

-2.175

-2.688

-2.683

-2.479

203

-38

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

140

140

0

100

100

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.378

-2.035

-2.688

-2.583

-2.379

203

-38

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Toerisme en evenementen
De lasten zijn 0,203 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring daarvan is de onderuitputting van het Evenementenfonds (0,105 miljoen euro). Het beleid voor tijdelijk verblijf en de uitvoering daarvan zijn vertraagd en het ontwikkelen van een registratiesysteem voor vakantieverhuur is uitgesteld. Hierdoor zijn de lasten 0,095 miljoeneuro lager dan begroot.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28