Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

0

47

0

0

141

141

0

Totaal Baten

0

47

0

0

141

141

0

Lasten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

4.613

3.378

2.456

3.401

2.885

516

3.022

Totaal Lasten

4.613

3.378

2.456

3.401

2.885

516

3.022

Saldo baten en lasten

-4.613

-3.331

-2.456

-3.401

-2.744

657

-3.022

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

730

472

0

570

570

0

130

Saldo na mutaties reserves

-3.883

-2.859

-2.456

-2.831

-2.174

657

-2.892

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Werkgelegenheid
De bijdragen van andere gemeenten voor de Provada en de bijdragen voor lidmaatschap en studiereis van het Development Netwerk Utrecht zijn niet begroot. Hierdoor zijn de baten 0,141 miljoen euro hoger dan begroot.

De lasten zijn 0,518 miljoen euro lager dan begroot. De lasten voor het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt (0,875 miljoen euro) en van het Lokaal Economisch Fonds (0,075 miljoen euro) zijn lager dan begroot. De lasten voor netwerken, beurzen en marketing zijn 0,275 miljoen euro hoger dan begroot. De lasten voor internationale economie zijn 0,095 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft kosten uit 2018 die niet goed waren verwerkt.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28