Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2020

Baten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

3.436

3.685

4.296

3.535

4.248

713

3.535

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

284

-33

284

284

0

-284

0

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

2.450

2.668

4.450

3.705

3.472

-233

1.659

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

5.400

5.426

4.000

4.000

5.225

1.225

4.284

Totaal Baten

11.570

11.747

13.030

11.524

12.946

1.422

9.478

Lasten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

37.396

36.506

38.459

39.575

39.683

-108

39.955

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

21.962

21.511

22.996

22.230

21.556

674

23.176

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

43.335

43.745

41.560

48.401

50.941

-2.540

49.182

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

115.794

115.557

112.787

126.966

122.066

4.900

126.215

Totaal Lasten

218.486

217.319

215.802

237.171

234.246

2.925

238.528

Saldo baten en lasten

-206.916

-205.573

-202.772

-225.647

-221.301

4.347

-229.050

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.685

4.606

516

893

894

1

16

Saldo na mutaties reserves

-202.231

-200.967

-202.255

-224.754

-220.406

4.347

-229.034

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Basisvoorzieningen
De hogere baten van 0,71 miljoen euro bestaan voor 0,42 miljoen euro uit hogere baten van het facilitair beheer van de welzijnsaccommodaties.  Het betreft hier huisvestingslasten van de voorschoolse educatie die aan de desbetreffende instelling in rekening is gebracht. Hier staan hogere lasten tegenover. De hogere baten zijn ook te verklaren voor 0,29 miljoen euro hogere baten van derden ten behoeve van het project Maatschappelijke diensttijd, waar bij het Rijk een subsidie voor is aangevraagd. Ook hier staan hogere lasten tegenover.

De hogere lasten van 0,1 miljoen euro bestaan voor 0,34 miljoen euro uit hogere lasten die voor de voorschoolse educatie zijn gemaakt en 0,33 miljoen euro hogere lasten voor het project Maatschappelijke Diensttijd en een wervingscampagne voor vrijwilligers. Daarnaast is 0,14 miljoen euro minder uitgegeven op overige kosten bij volwasseneneducatie, is 0,2 miljoen euro minder uitgegeven aan buurtnetwerken en wijkinformatiepunten en is 0,16 miljoen euro minder uitgegeven aan diverse posten.

Buurtteams Sociaal
Door andere afspraken met woningbouwcorporaties rondom de verdeling van de werkzaamheden bij het voorkomen van huisuitzettingen hoeven er geen facturen meer verstuurd te worden door de gemeente. Hierdoor zijn er geen baten meer ontvangen. Vanaf 2020 is dit ook in de begroting aangepast. De financiering van de buurtteamorganisatie Sociaal bestaat uit de reguliere subsidie en het flexibel budget bedoeld voor extra innovatie en ontwikkeling. De buurtteamorganisatie is in de afgelopen subsidieperiode 2015-2018 elk jaar binnen het reguliere subsidieplafond gebleven. Er resteerde daarom eind 2018 een incidenteel surplus over deze periode. In overleg met de buurtteamorganisatie is dit surplus in 2019 incidenteel ingezet voor innovatie en ontwikkeling. Daardoor is een deel van het flexibel budget 2019 niet ingezet. Het reguliere subsidiebedrag van de buurtteamorganisatie voor 2019 is volledig ingezet. Over 2019 zijn gezien bovenstaande de lasten 0,674 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo resteert er incidenteel een bedrag van 0,390 miljoen euro op deze doelstelling.

Aanvullende ondersteuning
De eigen bijdragen voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele verstrekkingen vallen 0,323 miljoen euro lager uit dan begroot. Het effect van de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 op de inkomsten uit eigen bijdragen lijkt sterker dan verwacht. Diverse kleinere niet begroten baten van 0,09 miljoen euro verklaren het overige verschil. Per saldo zijn de baten 0,230 miljoen euro lager dan begroot.

De lasten zijn ruim 2,5 miljoen euro hoger dan begroot, dit wordt voor 0,125 miljoen euro veroorzaakt door  hoger lasten voor begeleiding  als gevolg van een stijgend aantal cliënten. De  overige oorzaken van de hogere lasten komen door een toenemend beroep op de Hulp bij het huishouden (0,355 miljoen euro), niet zozeer het aantal cliënten stijgt maar het aantal uren per cliënt wel.  Er worden duurdere aangepaste hulpmiddelen in plaats van goedkopere standaard hulpmiddelen (1,186 miljoen euro) verstrekt en er is sprake van een verder toenemend gebruik van de Regiotaxi (0,135 miljoen euro). Het verstrekken van meer woonvoorzieningen (0,495 miljoen euro) en trapliften (0,159 miljoen euro) door het langer thuis blijven wonen  verklaren het overige verschil.

Centrumgemeentetaken
De baten zijn 1,2 miljoen euro hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere eigen bijdrage  van cliënten dan was voorzien. De lasten vallen 4,9 miljoen euro lager uit dan begroot. Dit wordt voor 3,0 miljoen euro veroorzaakt door lagere kosten voor Beschermd wonen. Daarnaast zijn er incidenteel middelen terug ontvangen uit de periode 2015 t/m 2018 ter hoogte van 2,2 miljoen euro.

Doordat er in 2019  grote delen van de WMO opnieuw zijn aanbesteed en er geen zekerheid was over welke aanbieders een nieuw contract zouden krijgen, zijn er geen aanvullende innovatiemiddelen verstrekt waardoor er 1,4 miljoen euro resteerde. In 2020 zijn er geen afzonderlijke innovatiemiddelen meer, innovatie maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe inkoopafspraken. 

In 2019 zijn de kosten voor maatschappelijke opvang 3,1 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot. Onder andere door toename van het aantal dakloze Utrechters en de kosten voor de transformatie naar 24-uursopvang. Op het budget vreemdelingen resteert 1,2 miljoen euro. Dit is het gevolg van een overschot op de incidentele middelen die zijn ontvangen voor de driejarige pilot Landelijke Vreemdelinge Voorziening (LVV), deze pilot loopt nog door tot aan 2022.

Verbonden Partijen

Bijdrage Wigo4it 0,6 miljoen euro.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28