Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

125

0

0

266

266

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

6661

Specialistische ondersteuning

0

15

0

0

37

37

0

6662

Residentiele hulp

0

1.235

0

0

265

265

0

6664

Complexe problematiek

0

0

0

0

15

15

0

15-1-1-4

Jeugdbescherming

6666

SAVE

0

0

0

0

22

22

0

Totaal Baten

0

1.375

0

0

605

605

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

6375

Jongerenwerk

0

0

0

0

0

0

2.731

6376

Iedereen kan meedoen

0

0

0

0

0

0

815

6377

Samen in de wijk

0

0

0

0

0

0

85

6378

Zorgen voor elkaar

0

0

0

0

0

0

419

6379

Kinderrechten, inspraak en participatie

0

0

0

0

0

0

109

6650

Verwijsindex en Jeugdmonitor

54

54

54

56

54

2

57

6651

Jeugd en vrije tijd

4.047

3.811

4.017

3.866

3.760

106

0

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

6365

Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien

678

662

818

818

776

42

774

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

19.418

18.834

19.870

19.812

20.299

-487

20.042

15-1-1-3

Aanvullende zorg

6373

Specialistische zorg voor jeugd

0

0

0

0

0

0

48.460

6374

Overige aanvullende zorg

0

0

0

0

0

0

14.178

6660

Generalistische ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

6661

Specialistische ondersteuning

25.184

22.325

25.296

38.796

33.209

5.587

0

6662

Residentiele hulp

16.951

20.196

16.945

17.039

16.861

178

0

6663

Crisis Jeugdzorg

743

781

743

743

666

77

0

6664

Complexe problematiek

5.000

5.109

5.000

5.000

5.502

-502

0

15-1-1-4

Jeugdbescherming

6665

AMHK

0

0

0

0

0

0

0

6666

SAVE

10.011

10.448

10.008

10.038

10.293

-255

11.547

Totaal Lasten

82.086

82.221

82.751

96.168

91.419

4.749

99.219

Saldo baten en lasten

-82.086

-80.846

-82.751

-96.168

-90.814

5.354

-99.219

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

789

789

0

0

Saldo na mutaties reserves

-82.086

-80.846

-82.751

-95.379

-90.025

5.354

-99.219

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

2.483

2.532

49

Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar)

Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk

0

0

0

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, jeugdverenigingen

73

87

14

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

88

90

2

Versterking sociale basis Jeugd en gezin

Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken

193

195

2

Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)

Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag

48

45

-3

Informele zorg en mantelzorg (jeugd)

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd)

450

450

0

Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.

19.186

19.197

11

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

518

506

-12

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

608

663

55

Dak- en thuisloze jongeren

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.055

1.015

-40

Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Uitvoering van Veilig Thuis voor 18‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming

10.587

10.587

0

Totaal

Prestatiedoelstelling P1.1.4

Jeugdbescherming

35.289

35.367

78

Totaal

Subdoelstelling Jeugd

35.289

35.367

78

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28